Blogroll

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat [Ibrani 11:1]. Ia mencahayai dan membaharui akal budi. Akal budi yang diterangi iman mendorong manusia memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna [Lih Roma 12:2]

99 Kejanggalan VII Alquran

1. Manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah (18:54)
2. Tidak ada sesuatupun yang menghalangi menghalangi manusia dari briman ketika petunjuk datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya (18:55)
3. Orang kafir menganggap Al-Quran sebagai olok-olokan (18:56)
4. Orang kafir membantah (Al-Quran) dengan yang batil agar mereka dapat melenyapkan yang hak (18:56)
5. Allah telah meletakkan tutupan di atas hati orangyang membantah al-Quran agar tidak dapat memahaminya (18:57)
6. Orang yg tolak Al-Quran tdk akan dapat petunjuk selama-lamanya (18:57)
7. Matahari terbenam di dalam laut (18:86)
8. Orang-orang beriman , sampai pada tempat terbit matahari, dia mendapati matahari (18:90). Pernyataan ini adalah suatu bentuk kemustahilan yang nyata. Mungkinkan seseorang dapat sampai ke tempat terbitnya matahari? Tak ada seorang yang dapat sampai ke cakrawala, tempat dimana matahari terbit. Matahari juga tidak terbenam di laut sebab Matahari tetap berada pada posisi dimana benda itu dicipta.
9. Allah telah menyediakan neraka jahanam bagi orang kafir (18:102)
10. Orang yang merugi adalah orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur trhadap perjumpaan dengan Dia (18: 103-106)
11. Surga Firdaus tempat tinggal orang beriman dan tidak ingin pindah(18:108)
12. Tinta sebanyak lautan tak cukup untuk menulis kalimat Tuhan dan meskipun ditambah sebanyak itu pula (18:109)
13. Dalam “Surat Gua” ini, kata Allah untuk menyebut “Sang Ada” hanya dipakai pada ayat: 1, 2, 4, 17, 24, 26, 38, 69. Kata yang sering digunakan adalah kata “Kami atau Tuhan/Tuhan kamu”
14. Muhammad hanya seorang manusia (18:110).
15. Penjelasdan tentang rahmat Tuhan kepada Zakharia (19:1).
16. Yahya (Yohanes Pembaptis?) dicipta secara unik, tak ada orang yang serupa dia sebelumnya (19:7)
17. Semua orang akan masuk neraka (19:71-72)
18. Allah memerintah Yahya untuk membaca Taurat (19:12)
19. Allah memberi Yahya hikmat sejak dari masa kecil (19:12)
20. Yahya seorang yang bertaqwa dan mendapat belaskasih dari Allah (19:13)
21. Yahya adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya (19:14)
22. Ia sejahtera pada hari lahir, meninggal dan dibangkitkan kembali (19:15)
23. Maryam menjauhkan diri dari keluarganya (19:16)
24. Allah mengutus RohNya kepada Maryam (19:17)
25. Roh menjelma menjadimanusia yang sempurna (19:17)
26. Maryam menyisihkan dirinya ke tempat yangjauh (19:22)
27. Maryam merasa sakit melahirkan, bersandar pada pohon korma (19:23)
28. Maryam adalah saudara perempuan Harun (19:28). Melalui ayat ini, nyata bahwa Muhammad (Allah?) tidak mengetahui bahwa Maryam (Ibu Yesus) bukanlah saudari Harun (saudara Musa). Untuk membela ketidaktahuan Muhammad ini, Muslim memberi catatan kaki pada ayat ini (Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI 1971): “Maryam dipanggil “Saudara perempuan Harun” karena ia seorang wanita yang shaleh seperti kesahalehan nabi Harun a.s”. Uniknya kata-kata itu ke luar dari mulut orang yang menuduh Maryam berbuat zinah. Bagaimana mungkin seorang yang dituduh berbuat zinah serentah disebut sebagai orang shaleh?
29. Bayi Yesus berbicara (19:30)
30. Allah memberi Alkitab (Injil) kepada bayi Yesus (19:30). Demikian menurut Muslim. Kitab Injil yang ada sekarang bukanlah Injil yang dimaksud oleh bayi Yesus itu. Injil yang disinggung oleh bayi Yesus agaknya disimpan oleh orang Muslim dech. Kalau yang dimaksud adalah Injil yang ada dalam Alkitab, maka sebenarnya Injil itu belum ditulis. Jadi, gagasan Muhammad (Allah?) ini total sangat kacau.
31. Isa mengatakan perkataan yang benar (19:34)
32. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak (19:35)
33. Orang-orang yang zalim (di dunia) berada dalam kesesatan nyata (19:38)
34. Allah mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya (19:40)
35. Muhammad diperintahkan untuk menceriterakan kisah Ibrahim dalam Alkitab. “Ceriterakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Alkitab (Al-Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yangyangsangat membenarkan lagi seorang nabi” (19:41). Kata “Al-Quran” yang dibuat dalam kurung adalah tambahan yang dibuat oleh Muslim. Al-Quran tentu saja belum dalam bentuk buku sebagaimana kita kenal sekarang ini. Jika Alkitab yang dimaksud oleh Allah adalah Al-Quran, maka bagaimana mungkin dikatakan kisah Ibrahim di dalam Al-Kitab?. Seharusnya Allah berkata: “Ceriterakanlah (hai Muhammad) lagi kisah Ibrahim yang Kukisahkan (Al-Quran) kepadamu ini” sebab apa yang “disabdakan oleh Allah itulah yang disebut Al-Quran”. Jadi, Alkitab yang dimaksud oleh Allah bukan Al-Quran tetapi Taurat (bagian dari Alkitab).
36. Ishak dan Yqub diangkat menjadi nabi (19:49)
37. Ishak dan Yaqub dijadikan buah tutur yang baik lagi tinggi (19:50)
38. Muhammad diperintahkan menceriterakan kisah Musa Alkitabiah (19:51)
39. Allah mendekatkan Musa kepada diriNya (19:51)
40. Musa dipanggil dari gunung Thur (19:52).
41. Musa mendapatberkat berupa Harun menjadinabi Allah (53)
42. Muhammad disuruh menceriterakan kisah Ismail, nabi dan Rasul(19:54)
43. Ismail mempunyai ahli/penasihat. (19:55)..
44. Idris seorang nabi dan diangkatAllah ke martabat yang tinggi(19:56)
45. Jika Al-Quran dibacakan kepada Ahli Kitab, kepada para Nabi, Rasul maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis (19:58)
46. Orang-orang setelah para nabi adalah pengganti (yang jelek) (19:59).
47. “Kami” dalam 19:64 seakan Jibril. Apakah Jibril itu jamak atau tunggal?
48. Allah mengetahui siapa yang dimasukkanNya ke dlam neraka (19:70)
49. Semua orang akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. “Dan tidak seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan” (19:71). Ayat Allah yang satu ini memastikan bahwa semua orang akan dimasukkanNya ke dalam neraka. Setelah itu Allah akan menyelamatkan orang yang bertaqwa (tepatnya siapa yang Ia kehendaki).
50. “Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa (maksud orang yang Ia kehendaki) dan membiarkan orang-orang (yang Allah kehendaki) zalim di dalam neraka dlam keadaan berlutut” (19:72)
51. Allah memperpanjang azab bagi orang kafir (19:79)
52. Allah mengirim syaitan-syaitan kepada orang kafir agar orang kafir berbuat ma’siat dengan sungguh (19:83)
53. Islam (Muhammad) tidak boleh tergesa-gesa memintakan azab kepada Allah untuk ditimpakan kepada orang kafir (19:84)
54. Allah halau org durhaka ke nerakan Jahanam dalam keadaan dahaga (19:86)
55. Orang kafir mendakwa Allah mempunyai anak dan karenanya hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh (19:88-91)
56. Tidak layak Allah mempunyai anak (19:92)
57. Semua orang menghadap Tuhan sebagai hamba (19:93)
58. Allah menentukan jumlah orang yang datang kepadaNya (19:94-95)
59. Kelak Allah beri rasa kasih sayang dlm hati org beriman/beramal (19:96)
60. Allah mudahkan Al-Quran dengan bahasa manusia (19:97)
61. Al-Quran tidak diturunkan agar orang beriman menjadi susah (20:2)
62. Al-Quran sebagai peringatan bagi yang taqwa (20:3)
63. Milik Allahlah segala sesuatu (20:6). Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kejahatan, kekacauan, dosa dan kedurhakaan, Iblis dan antek-anteknya adalah kepunyaan Allah. (milik Allah). Karena semuaya adalah milik Allah maka semuanya juga dicintai oleh Allah bukan?
64. Allah mempunyai nama-nama yang baik (20:8)
65. Musa melihat api (20:9-10)
66. Allah memanggil Musa. “Hai Musa. Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa. Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan (kepadamu). Sesungguhnya, aku ini adalah Allah…yang menyebabkan kamu binasa” (20:11-16).
67. Allah merahasiakan hari kiamat agar setiap orang dapat dibalas berdasarkan apa yang ia usahakan. (20:15)
68. Allah bertanya kepada Musa. “Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?” Allah perlu mengetahui apa yang ada di tangan Musa, sebab Allah tidak memiliki pengetahuan yang Maha luas. Apakah Allah bukan Maha Mengetahui? Kalau sudah tahu, mengapa pula bertanya?
69. Kisah masa kecil Musa (20:37-40)
70. Allah memilih Musa untuk diriNya (20:41)
71. Musa tidak boleh lalai mengingat Allah (20:42)
72. Musa diperintahkan menghadap firaun yang melampaui batas (20:42-44)
73. Musa merasa takut atas sihir yang dibuat oleh kaum Fir’aun (20:66-67)
74. Tukang sihir tersungkur (20:70)
75. Di sorga ada sungai (20:76)
76. Barangsiapa datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, maka Allah menghadiahkan orang itu neraka Jahanam (20:75)
77. Di neraka, orang berdosa tidak mati, tidak pula hidup. (20:74)
78. Allah memerintahkan Musa pergi bersama bani Israil; Musa diperintahkan: “buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu” (20:77)
79. Fir’aun mengejar Bani Israil kemudian ditutup oleh laut yang menggelamkan mereka (20:78)
80. Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka (20:80)
81. Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat (20:82)
82. Musa ditegur oleh allah (20:83-84)
83. Anak lembu yang bertubuh dan bersuara (20:88)
84. Musa dan Harun saling menegur (20:92-94)
85. Musa menghardik Samiri (20:95-96)
86. Allah menghancurkan gunung-gunung pada hari kiamat (20:105)
87. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab (20:113)
88. Adam tidak memiliki kemauan yang kuat (20:115)
89. Iblis membangkang (20:116)
90. Adam diperingatkan oleh Allah agar jangan sampai dikeluarkan oleh Iblis dari surga (20:117)
91. Adam durhaka kepada Allah dan sesat (20:121)
92. Manusia dijadikan tanaman yang telah dituai/tidak dapat hidup lagi (21:15)
93. Allah tidak ciptakan langit/ bumi/segala isinya dengan bermain-main (16)
94. Kecelakaanlah bagi orang yang mensifati Allah dengan tidak layak (21:18)
95. Malaikat-malaikat selalu bertasbih (21:19-20)
96. “Kami” = “Aku/Allah?”, menambah kekacauan Alquran (21:25)
97. Malaikat adalah hamba yang dimuliakan (21:26)
98. Langit/bumi dulunya berpadu padu (satu) lalu dipisahkan oleh Allah (21:30).
99. “Dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup” (21:30). Pernyataan Allah ini bertentangan dengan pernyataannya yang lain bahwa Adam dicipta dari tanah. Kamus/ensiklopedi manakah di dunia ini yang menyamakan antara air (zat cair) dan tanah (zat padat?) sehingga pernyataan Allah itu sama? Pernyataan Allah ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh oleh Thales abad ke-6. Thales terkenal dengan prinsip air. “Semuanya berasal dari air dan semuanya kembali lagi menjadi air”.99 Kejanggalan IX

1. Allah jadikan gunung-gunung supaya bumi tidak goncang (21:31)
2. Langit dijadikan sebagai atap yang terpelihara (21:32)
3. Allah tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum Muhammad (21:34)
4. Tiap-tiap jiwa akan merasakanmati (21:35)
5. Manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa (21:37)
6. Allah mengurangi luas (tanah) orang kafir (21:44)
7. Muhammad hanya seorang pemberi perngatan (21:45)
8. Kisah Musa dan Harun (21:
9. Kisah Abraham (21:51-52)
10. Allah menjadikan orang kafir sebagai orang-orang yang merugi (21:70)
11. Anak Abraham adalah Ishak dan Yakub. (21:72). Menurut Alkitab, anak Abraham adalah Ismail dan Ishak. Sedangkan Yakub adalah anak dari Ishak. Dalam ayat ini tidak disebutkan Ismail. Allah lupa?
12. Luth diberi hikmah dan ilmu (21:74)
13. Doa Nuh diperkenankan (21:76-77)
14. Daud dan Sulaiman memberikan keputusan bersama-sama mengenai tanaman yang dimakan oleh kambing (21:78)
15. Sulaiman diberi pengertian tentang hukum (21:79)
16. “Dan telah kami ajar kepada Daud membuat baju besi untuk kamu; guna memelihara kamu dalam peperangan; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah) (21:80). Siapakah “kamu” dalam ayat ini? Tentu saja pendengar dari Muhammad. Logikanya: Ayat ini datang dari Allah, Allah meletakkannya ke dalam mulut Muhammad yang buta huruf, Muhammad lalu menyampaikannya kepada orang Arab. Nah, apakah benar bahwa Daud membuat baju dari besi untuk Muhammad dan kawan-kawannya sehingga selamat dalam peperangan?
17. Allah menundukkan angin untuk Sulaiman (21:81).
18. Allah menundukkan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut (21:82)
19. Allah sembuhkan penyakit Ayub (21:84)
20. Ismail, Idris dan Dzulkifli termasuk orang-orang sabar dan saleh (21:85-86)
21. Yunus berdoa (21:87)
22. Yunus termasuk orang yang zalim, doanya dikabulkan oleh Allah (21:87-88)
23. Zakariya berdoa dan doanya diterima (21:89-90)
24. Maryam memelihara kehormatannya (21:91)
25. Allah meniupkan RohNya ke dalam tubuh Maryam (21:91)
26. Maryam dan Isa tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam
27. Seruan sembahlah Allah (21:92)
28. Orang kafir merintih dalam api dan mereka tidak dapat mendengar (21:100)
29. Orang baik sudah ditetapkan oleh Allah (21:101)
30. Allah menggulung langit, suatu janji yang pasti ditepati (21:104)
31. Bumi dipusakai oleh orang-orang saleh (21:105)
32. Zabur telah ditulis dalam Lauh Mahfuzh) (21:105)
33. Muhammad diutus menjadi rahmat bagi semesta alam (21:107)
34. Apa yang diwahyukan kepada Muhammad Tuhan Yang Esa (21:108)
35. Kegoncangan hari kiamat sangat dasyat. (22:1)
36. Pada hari kiamat, segala wanita hamil mengalami keguguran (22:2).
37. Kamu (Muhammad) lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal bukan mabuk tetapi azab Allah yang sangat keras (22:2)
38. Manusia ada yang membantah Allah dan mengikuti syaitan jahat (22:3)
39. Manusia dicipta dari tanah, mani, segumpal darah, sekerat daging (22:5)
40. Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur (22:7). Contoh?
41. Ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan , tanpa petunjuk dan tanpa kitab (22:8). Kata-kata Allah ini memberi kesan bahwa Dia dapat dibantah dengan Ilmu pengetahuan, petunjuk dan wahyu. Kalau hakekatnya tak dapat dibantah, maka ayat ini tidak relevan dan tidak perlu diturunkan kepada Muhammad.
42. Manusia menyesatkan manusia dari jalan Allah (22:9)
43. Allah bukanlah sekali-kali penganiaya hamba-hambaNya (22:10)
44. Ada penyembah Allah (Islam) dengan berada di tepi (22:11-13)
45. Allah memasukan orang beriman ke surga bersungai (22:14)
46. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki (22:14)
47. Muhammad ditolong Allah (22:15)
48. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (22:16)
49. Allah memberi keputusan kepada orang beriman/Yahudi/Shaabiin (22:17)
50. Segala sesuatu sujud kepada Allah (22:18). Apakah syaitan juga bersujud kepada Allah? Sesungguhnya Allah berbuatapa yang Dia kehendaki (22:18)
51. Orang kafir dibuatkan pakai-pakaian dari api neraka, disiramkan dengan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka (22:19-20)
52. Orang yang hendak keluardari neraka, dikembalikan ke neraka oleh Allah dan berkata: “Rasailah azab yang membakar ini” (22:22)
53. Orang beriman dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutera (22:23). Anda dapat membayangkan bagaimana pria-pria muslim dengan ayunya memakai gelang-gelang dari emas dan mutiara.
54. Orang beriman diberi petunjuk kepada ucapan yang baik (22:24)
55. Allah menyuruh Ibrahim mensucikan Baitullah (22:26). Biasanya, Allahlah yang mensucikan segala sesuatu, tetapi Ia malah menyuruh Ibrahim. Apakah mensucikan sama dengan membersihkan?
56. Seruan untuk haji (22:27)
57. Allah menyuruh makan sebagian dari binatang dan sebagiannya lagi diberikan kepada orang sengsara (22:28)
58. Allah menyuruh orang Islam mandi (22:29)
59. Orang Islam harus menjauhi perkataan-perkataan dusta (22:30)
60. Tidak boleh mempersekutukan Allah (22:31-32)
61. Korban binatang (22:33-37)
62. Allah bela orang beriman (22:38)
63. Telah diizinkan perang (22:39)
64. Nama Allah disebut di dalam biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid (22:40)
65. Kepada Allahlah kembali segala urusan (22:41
66. Sehari di sisi Tuhan seperti seribu tahun menurut perhitunganmu (22:47)
67. Muhammad adalah seorang pemberi peringatan yang nyata (22:49)
68. Penghuni neraka: orang yang bermaksud menentang ayat-ayat Allah (22:50)
69. Ampunan Allah bagi orang yang beriman, beramal saleh (22:50)
70. Syaitan memasukan godaan kepada keinginan manusia (rasul) (22:52)
71. Orang zalim benar-benar dalam permusuhan (22:53)
72. Allah adalah pemberi petunjuk kepada orang beriman (22;54)
73. Kematian tiba-tiba kpd orang kafir, orang saleh surga kenikmatan (22:55-56)
74. Allah memberi rezki kepada orang hijrah (yang mati) di jalan Allah (22:58)
75. Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun (22;59)
76. Allaha benar-benar Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, Mendengar, Melihat, Maha Besar (22:60-62). Semuanya ini adalah sebuah pernyataan dan bukan sebuah tindakan. Kapankan Allah memberi maaf dan mengampuni kepada orang Zalim (maksudnya, sekali pun orang itu tidak menerima Al-Quran dan Allah, tetapi Allah tetap memaafkannya?) Jadi, tidak benar kalau Allah itu pemaaf dan pengampun
77. Allah menurunkan air dari langit (22:63)
78. Kepunyaan Allahlah segala yang ada. Allah Maha Kaya, lagi Terpuji (22:64)
79. Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (22:65).
80. Kasih Allah itu pamrih sifatnya.
81. Manusia benar-benar sangat mengingkari ni’mat (22:66)
82. Tiap-tiap umat Allah tetapkan syariat (22:67)
83. Bagi seorang zalim, tidak ada seorang penolong pun (22:71)
84. Allah mengancamkan neraka kepada orang-orang kafir (22:72)
85. Manakala Anda membaca ayat terakhir (22:78)
86. Dari surat Haji ini, ditarik kesimpulan bahwa ketika ayat 22:78 Al-Quran sudah ada dalam bentuk buku. Allah adalah Pelindung dan Penolong.
87. Beruntunglah orang yang menjaga kemaluannya (23:5)
88. Kemaluan boleh dipakai sesuka hati kepada budak yg bukan isteri (23:5-6).
89. Orang yang menggunakan kemaluannya untuk budak-budak (maksudnya orang yang bersetubuh dengan buda-budaknya) tiada bercela (23:6)
90. Orang beruntung adalah orang yang: beriman, khusyu dalam shalat, jauh dari perkataan yang tidak bergna, tunaikan zakat, jaga kemaluan. Jika orang mencari dibalik itu, maka orang itu melampaui batas (23:1-7)
91. Orang yang mewarisi Firdaus (23:8-11)
92. Manusia dicipta dari suatu saripati (berasal) dari tanah (23:12)
93. Sari pati yang berasal dari tanah dijadikan mani ( 23:13)
94. Air mani disimpan dalam tempat yang kokoh (23:13)
95. Air mani dijadikan segumpal darah, dijadikan sekerat daging, dijadikan tulang-belulang, tulang dibungkus dengan daging. Kemdian dijadikan makhluk yang berbentuk lain (23:14). Allah tidak menginformasikan bahwa pertemuan antara sel telur dan air mani.
96. Allah Pencipta yang paling baik (23:14)
97. Manusia akan mati dan dibangkitkan pada hari kiamat (23:15:16)
98. Allah menciptakan tujuh buah jalan (langit) di atas manusia (23:17). Sampai sekarang, baru Allahnya Muhammad yang mengklaim bahwa langit ada tujuh buah. Para pakar dan ahli apa pun tidak pernah berkata segegabah itu.
99. Allah turunkan air dari langit menurut suatu ukuran (23:18)

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More